recruiTECH - Adatkezelési Tájékoztató
× Programok Jegyek Előadók Blog Szponzorok Kapcsolat Belépés recruiTECH

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A Dare to Change Kft

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


1.BEVEZETÉS:

A www. recruitech.hu honlap üzemeltetője a Dare to Change Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1039 Budapest, Kalászi utca 20., cg.: 01-09-206488, továbbiakban: mint Adatkezelő), az alábbiakban tájékoztatja a felhasználókat, a megrendelőit és a partnereit a Honlapon történő és az általa nyújtott szolgáltatással összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint Európai Parlament és a Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679. számú rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a partnerei, felhasználói, megrendelői és minden egyéb Érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Dare to Change Kft. adatkezelései során betartja a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság iránymutatásait, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, így különösen az alábbiakat:


2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

2.1. Honlap: www.recruitech.hu domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége, ahol a Felhasználók az Adatkezelő tevékenységéről szerezhetnek információkat.

2.2. Rendezvény: az Adatkezelő 2023. szeptember 28-án lebonyolításra kerülő „recruiTECH BLUE” elnevezésű rendezvénye.

2.3. Érintett: az adatkezelés során azonosított vagy azonosítható természetes személy. Az Adatkezelő megrendelői, a felhasználók, az előadók és mindazok, akiknek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli

2.4. Megrendelő: a Rendezvényre konferenciajegyet vásárló és a rendezvényen részt vevő személy

2.5. Felhasználó: az internetes felületet használó személy. A honlap szolgáltatásait csak 18 éven felüli személyek vehetik igénybe.

2.6. Címzett: az Adatkezelő üzleti partnerei, akik részére az Adatkezelő adatokat továbbít.

2.7. Előadó: a Rendezvényen előadást tartó természetes személyek

2.8. Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2.9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 

2.10. Adatkezelő: a Dare to Change Kft (1039 Budapest, Kalászi utca 20., cg.: 01-09-206488), aki az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntést meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.11. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

2.12. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő nevében személyes adatot kezel.

2.13. Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2.14. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

2.15. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

2.16. Adattörlés: az adatok felismerhetővé tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.17. Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.18. Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő jogos indokok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.19. Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

2.20. Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettekkel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.21. Adatkezelési tájékoztató: tekintettel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével, a Honlap látogatásával, valamint az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatba kerülő személyekkel az Érintettek és az Adatkezelő között szerződés jön létre, amellyel kapcsolatban megvalósuló személyes adat kezelésekről Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja a jogszabályoknak megfelelően az Érintetteket. Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az adatkezelésben érdemi változás történik, jelen adatkezelési tájékoztatót 15 napon belül módosítja és a Honlapon közzéteszi.

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Adatkezelővel történő szerződéskötéssel és a Honlapra történő belépéssel, funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat nélkül tudomásul veszik a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.


3. ADATKEZELÉSEINK

Az adatkezeléseink az alábbi GDPR 6. cikk (1) bekezdése által biztosított jogalapokon történhetnek:

az a) pont szerint az Érintett tájékoztatást követően, hozzájárulását adta (a továbbiakban: Hozzájárulás) személyes adatainak egy vagy több célból történő kezeléséhez.

a b) pont szerint, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Szerződés teljesítése), amelyben az Érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

a c) pont szerint, az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (továbbiakban: Jogi kötelezettség)

a d) pont szerint az adatkezelés az Érintett vagy egy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (továbbiakban: Létfontosságú érdek)

az e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (továbbiakban: Közérdek)

az f) pont szerint az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (továbbiakban: Jogos érdek).


3.1. Megrendelőink személyes adatainak kezelése:

Érintettek köre: a Megrendelők, akik a Rendezvényre konferenciajegyet vásárolnak.

Adatkezelés célja

a) kapcsolattartás, 

b) konferenciajegyek megküldése, 

c) számlázás, 

d) jog-és igényérvényesítés,

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, cégnév, beosztás

Az adatkezelés jogalapja: a)-c) esetekben: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerződés teljesítése, d)esetben GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont jogos érdek

Az adatok forrása: az Érintett

Adattörlés időpontja: a szerződés teljesítését követő 8 év. 

Adattovábbítás: a 3.8. bek. szerint. 

Az adatok tárolása során sor kerülhet USA-ban székhellyel rendelkező adatfeldolgozó részére történő adattovábbításra.


3.2. Céges megrendelőink kapcsolattartóinak adatkezelése:

Érintettek köre: céges megrendelőink kapcsolattartói

Adatkezelés célja: kapcsolattartás, szerződés teljesítése, igény- és jogérvényesítés

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, beosztás

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont jogos érdek.

Az adatok forrása: céges megrendelőink

Adattörlés időpontja: a szerződés megszűnését követő 5 év. Amennyiben az adatok a szerződés részét képezik, a számviteli törvény által előírt megőrzési idő leteltével, azaz a szerződés megszűnésétől számított 8 év elteltével töröljük az adatokat.

Az adatok tárolása során sor kerülhet USA-ban székhellyel rendelkező adatfeldolgozó részére történő adattovábbításra. Egyéb adatkezelők részére adattovábbítás nem történik.


3.3. Marketing célú megkeresés, hírlevél küldés esetén történő adatkezelés:

A/ Marketing célú megkeresések

Azokat a személyeket, akik korábban az Adatkezelőtől konferenciajegyet vásároltak vagy igénybe vették egyéb szolgáltatását, aktuális termékeinkkel kapcsolatos ajánlattal telefonon vagy e-mailben megkeressük.

Érintettek köre: korábbi megrendelők

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, cégnév, beosztás, e-mail cím

Adatkezelés célja: szolgáltatásokról tájékoztatás

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja (jogos érdek)

Adatkezelés időtartama: az Érintett tiltakozásáig tároljuk az adatokat.

Adatkezelő azokat is megkeresi, akik korábban ehhez megadták adataikat és a személyes adataik kezeléséhez a hozzájárulásukat. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, azaz az Érintett hozzájárulása lesz. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ezt követően az adatokat töröljük.

A személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, továbbá a marketing célú megkeresésekhez adott hozzájárulást visszavonni és a személyes adatok törlését, illetve a megadott adatok módosítását az office@dtcsolution.org e-mail címen vagy postai úton: Dare to Change Kft 1039 Budapest, Kalászi utca 20. címre küldött levélben lehet kérni.

Amennyiben személyes adatainak törlését kezdeményezi, amely kérésnek Adatkezelő helyt ad, úgy Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi Adatfeldolgozóját felhívja az Ön személyes adatainak törlésére.

B/Hírlevél küldés

A Honlapon lehetőség van hírlevél küldésére történő feliratkozásra. Ez minden esetben önkéntesen történik. A Rendezvényre konferenciajegyet vásárlók a vásárlással hozzájárulnak ahhoz, hogy részükre az Adatkezelő hírlevelet küldjön. A hírlevélre történő feliratkozással illetve a konferenciajegy vásárlással Ön megerősíti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót megismerte, az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadta el, így ennek tudatában önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön adatait kezelje új szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; közvetlen üzletszerzés; reklám, valamint szakmai anyagok küldése; direkt marketing és telemarketing/telesales, továbbá adminisztratív célok érdekében. 

Érintettek köre: Hírlevél címzettjei

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatok forrása: az Érintett

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről leiratkozásig, személyes adatok kezelése elleni tiltakozásig, a személyes adatok törlése iránti kérelem beérkezéséig.

A direkt marketing tartalmú üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését, illetve a megadott adatok módosítását az alábbi elérhetőségeinken lehet kérni:

Amennyiben személyes adatainak törlését kezdeményezi, és annak Adatkezelő helyt ad, úgy Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi Adatfeldolgozóját felhívja az Ön személyes adatainak törlésére. Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása nélkül nem jogosult a megadott adatokat más adatbázisban szereplő adatokkal összekapcsolni, azokkal kiegészíteni.

Adattovábbítás: A marketing célú megkeresések és a hírlevél küldése során, sor kerülhet személyes adatainak az USA-ban székhellyel rendelkező adatfeldolgozó részére történő továbbítására.


3.4. A Rendezvényen történő megrendelői adatkezelés

Érintettek köre: a Megrendelők, akik a Rendezvényen részt vesznek.

Adatkezelés célja

későbbi kapcsolattartás

tájékoztatók, ajánlatok küldése

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, beosztás 

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja 

Az adatok forrása: az Érintett

Adattörlés időpontja: Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatokat. A hozzájárulás visszavonása illetve az adatok törlésére irányuló kérelem beérkezése esetén, Adatkezelő haladéktalanul törli az adatokat. 

Adattovábbítás: a 3.8. bek. szerint.  


3.5. A Rendezvényen történő előadói adatkezelés

Érintettek köre: az Előadók, akik a Rendezvényen előadást tartanak.

Adatkezelés célja

Rendezvény népszerűsítése, ismeretterjesztés

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, előadást tartalmazó kép-és hangfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja 

Az adatok forrása: az Érintett

Adattörlés időpontja: Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatokat. A hozzájárulás visszavonása illetve az adatok törlésére irányuló kérelem beérkezése esetén, Adatkezelő haladéktalanul törli az adatokat. Visszavonás hiányában a Rendezvényt követő 5 év elteltével az adatok törlésre kerülnek.

Adattovábbítás: a 3.8. bek. szerint.  


3.6. A nyereményjáték során megvalósuló adatkezelés

A nyereményjáték során megvalósuló adatkezelés körülményeit, feltételeit, a kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, időtartamát, az adatkezelés jogalapját, az adathelyesbítés lehetőségét, az adatok megismerésére jogosult adatkezelők körét, a nyereményjáték során alkalmazott játék szabályzat tartalmazza.


3.7. A Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

A Honlapon cookie-kat és egyéb programokat használunk, annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsuk, a Honlap zavartalan működését biztosítsuk, a Honlap látogatásokról statisztikákat készítsünk, a Honlap látogatóinak honlappal kapcsolatos magatartását megismerjük.

Érintettek köre: a Honlapot látogató Felhasználók

Kezelt adatok köre: IP cím, ország, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa és verziószáma, használt nyelv, látogatás időpontja, gyakorisága, honlapon eltöltött idő, megnyitások

Adat forrása: automatikusan az Adatkezelő által gyűjtött

Adatkezelés célja: Honlap zavartalan működése, fejlesztése, felhasználó felismerése, statisztikák készítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek

Adattörlés időpontja: látogatástól számított 2 év

Adattovábbítás: nem történik.

A cookie adatokat tartalmazó, kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a meglátogatott oldal hoz létre. Ezek a fájlok az engedélyezés esetén a Felhasználó számítógépén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett weboldalakra és hirdetésekre. A cookie önmagában semmilyen módon nem képes Önt azonosítani, csak a számítógépének azonosítására alkalmas. 

Az Adatkezelő által használt cookie-k célja: 

Harmadik fél cookie-jai:

A weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika (továbbiakban: Google Analytics) webanalitika szolgáltatásait használja. A Google Analytics is cookie-kat, az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelynek célja, hogy segítse a honlap használatának elemzését. A cookie-k engedélyezése esetén, a cookie által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (ideértve az Ön e-mail címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google adatkezelési tájékoztatója a policies.google.com/privacy weboldalon található.


Az Adatkezelő hírleveleiben vagy egyéb szolgáltatásainál követő azonosítókat is használhat a felhasználói szokások fejlesztése és nyomon követése céljára.

Jelen weboldalon más internetes oldalak linkjeit is megtalálja, amelyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is használhatnak cookie-kat, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az adott weboldalon találhatja meg.

A cookie-k törlése:

A böngészőprogramok általában engedélyezik a cookie-k beállításának változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezett esetben engedélyezi a cookie elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások az Eszközök/Beállítások menüben általában az Adatvédelem menüpont alatt megváltoztathatóak, úgy hogy visszautasítsa az automatikus elfogadást és felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem szeretne cookie-kat engedélyezni. A látogató úgy is beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását megtiltja. A cookie-k letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy a weboldalunk bizonyos funkciói nem működnek megfelelően.

Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics használja az adatait, telepítse a Google letiltó böngésző bővítményét.


3.8. Az adattovábbítás általános szabályai

Az Érintett hozzájárulásával az Adatkezelő – titkosított csatornán – továbbítja az adatokat a Címzettek részére, akik önálló adatkezelőként saját adatkezelési tájékoztatójuk alapján kezelik tovább az Érintett személyes adatait. A Címzettek jogszabályoknak és a saját adatkezelési rendelkezéseinek megfelelő adatkezeléseiért az Adatkezelő nem felel.

A Érintett jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését, a kézbesítést, az ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek, valamint a rendezvény fő szponzora, a Work Force Kft. részére, illetve a rendezvény további szponzorai közül a MENTON Jobs Kft., Nexon Kft., OLM Munkaidő Kft., Pannon Busz-Rent Kft., részére. A személyes adatokat a fentiek szerint átvevők az Adatkezelőnek biztosítanak szolgáltatásokat és elsősorban Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térségben működnek helyileg. Ezek a személyek az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos – jelen tájékoztató 4. pontjában részletezett – információs önrendelkezési jogait választása szerint, vagy az Adatkezelőnél vagy az adattovábbítás címzettjénél érvényesítheti.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igények (az adatkezelésről való tájékoztatáskérés, a személyes adatok helyesbítése, zárolása, törlése iránti kérelem, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen) az Adatkezelőnél és közvetlenül a Címzettnél a kapcsolatfelvételkor közölt elérhetőségen terjeszthetőek elő.

Az Adatkezelő vállalja, hogy az Érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos, a Címzettek általi adatkezeléshez kapcsolódó, de az Adatkezelőnél előterjesztett kérelmeket továbbítja a Címzettek részére és nyilatkoztatja a Címzettet, hogy a kérelemben foglaltaknak eleget tett-e. Az Adatkezelő valamennyi tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Címzett a kérelemben foglaltakra választ adjon és annak eleget tegyen. A Címzett válaszáról – annak kézhezvételét követően az Adatkezelő is tájékoztatja az érintettet.

 

Kérjük az érintettet, hogy kérelmét mind az Adatkezelő, mind az adattovábbítással érintett Címzettek részére szíveskedjen megküldeni.


Az adatok tárolása során sor kerülhet USA-ban székhellyel rendelkező adatfeldolgozó részére történő adattovábbításra.


4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – törlését, korlátozását, visszavonását, továbbá bizonyos esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden információt és tájékoztatást tömören, átláthatóan, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja. A tájékoztatáshoz való jog írásban gyakorolható. Az Érintett részére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Hozzáféréshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen személyes adatokat, milyen célra, mennyi ideig kezeli, kinek adja át, honnan származnak, ezzel kapcsolatban milyen jogai vannak.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az Érintett az alábbi indokok fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából szükséges.

Személyes adatok törlése csak abban az esetben kérhető, ha Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat. Ha a hozzájárulás visszavonása kizárólag a direkt marketing célú tevékenységre vonatkozik, akkor Adatkezelő kizárólag a direkt marketing nyilvántartásából törli az Érintettet, egyebekben továbbra is jogosult az Érintett személyes adatait kezelni.

A tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha arra 

Az Adatkezelő a tiltakozást a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja és erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja.


Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve más tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő mindenkit tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja őt ezekről a személyekről.


Panaszjog:

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan sérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnak: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +3613911400, Fax: +3613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http: //www.naih.hu

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Fentieken túlmenően keresetet indíthat az Adatkezelő ellen. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Fenti jogait a sffice@dtcsolution.org e-mail címre küldött e-mailben vagy az Adatkezelő székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő. A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megkereséstől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a megtett intézkedéseiről.


6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Cégnév: Dare to Change Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1039 Budapest, Kalászi utca 20.

Cégjegyzékszám: 01-09-206488, adószám: 25290538-2-41

Képviseli: Toldi Gábor ügyvezető

Telefon: +36205959796, e-mail cím: office@dtcsolution.org

A Dare to Change Kft adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő probléma esetén, az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben kereshető munkatársa: Toldi Gábor (telefon: +36205959796, e-mail: office@dtcsolution.org).


7. ADATFELDOLGOZÓK:


Adatkezelő tevékenysége ellátása érdekében az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

7.1. Consult-Trator Tanácsadó Iroda Kft (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 1. II/10., cg.: 01-09-931375, e-mail: info@contr.hu)

adatfeldolgozás célja: könyvelés, bérszámfejtés

érintett adatok köre: a feladat ellátásához szükséges adatok. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat a feladat teljesítésén kívüli egyéb célra nem használhatja.


7.2. MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308 USA)

adatfeldolgozás célja: hírlevél küldés 

érintett adatok köre: név, e-mail cím. Adatfeldolgozó az Ön nevét és e-mail címét a hírlevél küldésén kívüli célra nem használhatja. Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója a https://mailchimp.com/gdpr/ internetes oldalon található.


7.3. HubSpot (székhely: 25 First St., 2nd floor, Cambridge Massachussuetts 02141 USA)

adatfeldolgozás célja: adatbázis kezelés 

érintett adatok köre: név, pozíció, e-mail cím, telefonszám. Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója a https://legal.hubspot.com/privacy-policy internetes oldalon található.


7.4. SiteGround (székhely: 8 Racho P. Kazandzhiata Str. Floor 3 1166 Sofia, Bulgaria)

adatfeldolgozás célja: szerverbérlet

érintett adatok köre: 3. pontban meghatározott adatok. A SiteGround adatkezelési tájékoztatója a www.siteground.com/privacy weboldalon érhető el.


7.5. Openonline Kft (székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31., cg.: 08-09-024464, e-mail: 08-09-024464)

adatfeldolgozás célja: konferencia/rendezvény résztvevőinek nevét tartalmazó etikettek elkészítése, az Adatkezelő Google Analytics fiókjának kezelése.

érintett adatok köre: résztvevő személyek neve. Az Adatkezelő Google Analytics fiókjában megjelenő adatok (név, e-mail cím). Az adatfeldolgozó a személyes adatokat a feladat teljesítésén kívüli egyéb célra nem használhatja.


7.6. Adatkezelő a weboldal üzemeltetése során tárhelyszolgáltatót, mint adatfeldolgozót vesz igénybe. Az igénybe vett tárhelyszolgáltató a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 USA, a továbbiakban: Google) által nyújtott google suit drive szolgáltatatása. Az adatfeldolgozó adatvédelmi tájékoztatója a policies.google.com/privacy weboldalon található.


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.


8. AZ ADATOK VÉDELME:

Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból és ideig kezel. Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelő védi a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából adódó hozzáférhetetlenné válás ellen, biztosítja a személyes adatok sértetlenségét továbbá azt, hogy a személyes adathoz csak az férjen hozzá, aki erre jogosult vagy akinek az adott adatkezeléssel kapcsolatosan feladata van.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatvédelmi követelményeknek. Adatkezelő ezt a kötelezettségét az adatvédelmi tevékenységében résztvevő munkavállalói és adatfeldolgozói részére is előírja.

Adatkezelő számítógépei antivírus programmal és jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett. Az adatokról biztonsági mentéseket készít külső adathordozóra, amelynek biztonsági őrzéséről gondoskodik.

Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a felhasználó a regisztráció során más személy személyes adatait adta meg, vagy a regisztráció során kárt okozott, megteszi a szükséges intézkedéseket az okozott kár megtérítése és az elkövető felelősségre vonása érdekében.

Adatkezelő munkavállalóit az adat-és információbiztonság követelményeire rendszeresen oktatja.

Adatkezelő az iratkezelés során is betartja az adatbiztonság követelményeit.

Adatvédelmi incidens esetén az incidenskezelési szabályzatunknak megfelelően 72 órán belül bejelentést teszünk a felügyeleti hatóságnak és nyilvántartást is vezetünk róla.

Adatkezelő nem vállal felelősséget az adatbázisának jogszabályellenes feltörése esetére, vagy az Érintett által rendelkezésére bocsátott adatok valódiságáért.


9. KÉP ÉS HANGFELVÉTEL

Érintett tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a Rendezvényen kép-, hang- illetve videófelvétel készül, illetve azt vagy annak egy részét a média közvetítheti. Mindezeken a felvételeken, illetve a közvetítésen az Érintett szerepelhet és felismerhető lehet. 


Budapest, 2023. február 1.